മാധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന


പിതാവിൻറെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ .
08-03-2015